Anadolu Lisesi

Anadolu Lisesi

Anadolu Lisesi

TAM ÖĞRENME

Tam öğrenme modeli; öğrenciler arasında başarı farklılığını en aza indirerek öğrencilerin büyük çoğunluğunun en üst düzeyde öğrenmelerini sağlamayı hedefleyen bir yaklaşımdır. Tam öğrenme modeli ile öğrencilere fazladan zaman tanıyarak ve yeni öğrenme olanakları sağlayarak okullarda öğretilmek istenen tüm kazanımları elde edebileceği bir eğitim hizmeti sunulur.

Tam Öğrenme; “Düşünme Stili ve Flipped Öğretim Destekli Tam Öğrenme Modeli”mizin (DFT) merkezini oluşturmaktadır.

DÜŞÜNME STİLİ

Tam öğrenmeyi gerçekleştirmede öğrencilerimizin düşünme stillerini dikkate alırız. Düşünme stili, bireyin sahip olduğu yetenekleri kullanmada tercih ettiği bir yaklaşımdır. Öğrencilerin sahip oldukları düşünme stilleri;

 • Onların olaylara nasıl yaklaştıklarını,
 • Olayları nasıl analiz ettiklerini,
 • Diğer olaylarla nasıl bağ kurduklarını,
 • Nasıl organize ettiklerini,
 • Nasıl iletişim kurduklarını,
 • Nasıl sorun çözdüklerini açıklar.

Öğrencilerin düşünme stilleri 5 boyutta 13 stille değerlendirilmeye çalışılır.

FLİPPED ÖĞRETİM

Tam öğrenme sürecinde ders içi ve ders dışı süreci etkin bir şekilde sürdürebilmek için “Flipped Öğretim”den faydalanırız. “Flipped Öğretim” yaklaşımı ile öğrenci derse gelmeden derste işlenecek konularla ilgili videoları ve konu anlatım kayıtlarını izler. Derste işlenecek konularla ilgili kapalı uçlu kısa sınavları gerçekleştirir. Yine bu konularla ilgili uygulamalı alıştırmaları yapar.

Öğrenciler derste konularla ilgili kısa öğretmen anlatımlarına katılır. Öğretmenleriyle konuyla ilgili araştırmalar, tartışmalar ve çeşitli aktiviteler gerçekleştirir. Ders içi süreç, aktif öğrenme yöntemleriyle sürdürülür.

DFT (Düşünme Stili ve Flipped Öğretim Destekli Tam Öğrenme Modeli)

DFT modeli ile öğrencilerin derslerde öğrenmesi ve sahip olması gereken kazanımları en üst düzeyde gerçekleştirmesi amaçlanır. Öğrencilerin derslerde gerçekleştirmesi gereken kazanımları için gerekli olan ön koşul öğrenmeleri; flipped öğretim aktiviteleriyle ve düşünme stili özelikleriyle tamamlanır. Derslerin kazanımları aktif öğrenme yöntemleriyle gerçekleştirilir. Bu süreçteki eksik öğrenmeleri; flipped öğretim aktiviteleri ve düşünme stili temelli öğretim yöntemleriyle giderilir. En sonunda yapılan ölçme ve değerlendirmelerle gerçekleşmeyen kazanımlar, flipped öğretim ve düşünme stili özeliklerine dayalı ekstra öğretim aktiviteleriyle tamamlanır. Böylece tam öğrenmeyi gerçekleştirmiş olur.

MENTÖRLÜK

Mentörlük hizmetiyle, öğrencilerin kendi sorunlarına kendi çözüm önerilerini bulmasına yönelik akıl hocalığı yapılır. Mentörlük hizmeti ile öğrenciler derslerine ve kendisine yönelik olumlu tutumlar geliştirmesi sağlanır. Mentörlük çalışmalarıyla öğrenciler sorunlarına daha proaktif yaklaşırlar.

EKSTRA PROGRAMLAR
Liderlik Eğitimi

Liderlik eğitim ile aşağıdaki beceriler kazandırılır:

 • Kendini tanıma ve yönetme.
 • İnsanları etkileme.
 • Çevresiyle etkili iletişim kurma.
 • Hitabet ve etkileme sanatları.
 • Takım kurma ve takım halinde çalışma
 • Yaratıcı ve inovatif düşünme
Felsefe Eğitimi

Felsefe eğitimi ile aşağıdaki becerilerin geliştirilmesi amaçlanır.

 • Doğal ve insancıl dünyayı anlama,
 • Bilgiyi ve bilgi kaynaklarını sorgulama,
 • Soru sorma,
 • Eleştirel düşünme,
 • Paradigmaları sorgulama,
 • Yaşamı anlamlandırma.
Ekonomi

Ekonomi eğitimlerinin temeli “Gençlerimiz kazandıklarıyla bugünü, öğrendikleriyle tüm hayatlarını garanti altına alırlar” düşüncesine dayanır. Bu kapsamda Ekonomi eğitimi ile aşağıdaki becerilerin geliştirilmesi amaçlanır.

 • Sınırlı kaynakları daha verimli kullanma,
 • Bütçeleme ve para yönetimi,
 • Kısa ve uzun vadeli finansal planlar,
 • Finansal ürün seçimi,
 • Satın almadan önce düşünme,
 • Hedeflere ve ihtiyaçlara ulaşabilmek için tasarruf ve harcama
 • Finansal erişim yollarını kullanma.
Yazılım, Web Tasarımı ve Bilgi Teknolojileri

Yazılım, Web Tasarımı ve Bilgi Teknolojileri etkinlikleriyle amaçlanan şunlardır:

 • Bilişim teknolojileri yeterlilikleri
 • Program yazılımı becerisi
 • Eleştirel düşünme
 • 3 boyutlu düşünme,
 • 3 boyutlu modelleme (kaplama, canlandırma, aydınlatma, özel efektler, hareketli görüntüler, gerçekçi animasyonlar vb..)
 • Hayal gücü
 • Karar verebilme
 • Şekil ve uzay algısının gelişimi
 • İletişim becerilerine sahip olma
 • Değişen teknolojiyi takip etme
Proje

Proje çalışmaları, yaratıcılığı uyandırır, yaratıcı düşünmeye özendirir, kişiliği ve mantıksal düşünmeyi geliştirir, problem çözme ve iletişim yeteneğini artırır.

Proje çalışmalarıyla öğrencilerimiz şu etkinlikleri yapar:

 • Sorunlara çözüm üretme,
 • Eğitim hayatı ile gerçek hayatı ilişkilendirme,
 • Ulusal ve uluslararası çalışmalara katılma,
 • Bilgiyi kullanma.
Sanat ve Spor Eğitimi

Okulumuz bünyesinde kurulan PEMA Spor ve Sanat Okulu ile öğrencilerimizin ders dışındaki zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmesi amaçlanır. Yıl boyunca çeşitli sosyal, kültürel ve spor etkinlikleri yürütülerek öğrencilerimiz sağlıklı, mutlu ve hayattan zevk alan bireyler olarak yetiştirilir.